ابرتگ "شبکه عصبی"
گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: )) کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های بافت مورد نیاز))
گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: شبیه سازی سیستم شناسایی گوینده به کمک شبکه عصبی رو به جلو، شبکه تاخیر زمانی و LVQ با استفاده از ویژگی MFCC و انرژی ضرایب موجک )) کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز برای ارزیابی و داده های مورد نیاز))
گزارش متنی از نحوه ارتباط میان Neural Networks و Principal Component Analysis شامل مقدمه ای بر PCA و قوانین یادگیری شبکه عصبی و ارتباط میان این دو
گزارش متنی شامل مقدمه ای بر الگوریتم های یادگیری بر پایه هسته
بکارگیری شبکه های عصبی- فازی سلسله مرتبه ای به منظور کلاس بندی داده گزارش متنی شامل بررسی شبکه های عصبی- فازی سلسله مرتبه ای شبکه های ماژولار شبکه های هایبرید مقایسه و نتایج
گزارش متنی و شبیه سازی نحوه بکارگیری شبکه عصبي در Time series prediction تکنيک هاي شبکه ي عصبي براي پيش بيني سريهاي زماني نحوه آموزش بررسی کارایی کدهای متلب
بکارگیری شبکه های عصبی به منظور Speech processing شامل موارد: مقدمه ای بر اهمیت پردازش صوت ویژگی های سیگنال صوتی نحوه تشکیل سیگنال صوتی کاربردهای شبکه عصبی در تشخیص گفتار بررسی مدل های زبانی یا لغت نامه بررسی شبکه های باز گشتی بررسی کلاسیفایر ماشین های بردار پشتیبان (SVM) کلاس بندی آوا بر اساس SVM بررسی جداسازی کور کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تشخیص گوینده ((گزارش متنی به همراه کدهای متلب مورد ن ...
در کد ارائه شده از روش خوشه بندی به منظور افزایش کارایی شبکه عصبی در پیش بینی سري هاي زمانی استفاده شده است.
استفاده از شبکه عصبی انتشار به عقب به منظور شبیه سازی الگوریتم تشخیص اعداد دست نویس فارسی Optical Character Recognition -OCR به صورت گرافیکی
استفاده از الگوریتم کوچ گروهی ذراتPSO به منظور بهینه کردن ضرایب وزنی در شبکه عصبی پس انتشار در کاربرد پیش بینی داده Data prediction
استفاده از الگوریتم ژنتیک GA به منظور بهینه کردن ضرایب وزنی در شبکه عصبی پس انتشار در کاربرد پیش بینی داده Data prediction
شبیه سازی الگوریتم یادگیری شبکه عصبی چند لایه پرسپترون Multi layer perceptron توسط الگوریتم بهینه سازی فاخته Cuckoo Algorithm
شبیه سازی آموزش وزن های شبکه عصبی چند لایه Multi layer perceptron به کمک الگوریتم بهینه سازی ژنتیک Genetic algorithm
نحوه کار با شبکه های عصبی در متلب با مثال
شبیه سازی آموزش وزن های شبکه عصبی چند لایه Multi layer perceptron به کمک الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه Ant colony optimization
شبیه سازی آموزش وزن های شبکه عصبی چند لایه Multi layer perceptron به کمک الگوریتم بهینه سازی بهینه سازی کوچ پرندگان Particle swarm optimization یادگیری آسان بهینه سازی وزن های شبکه عصبی
Image classification using feed forward neural network به همراه فایل توضیحات
شبیه سازی نحوه کلاس بندی داده تصویر به کمک شبکه عصبی روبه جلو با وزن های آموزش دیده توسط الگوریتم ژنتیک به همراه فایل توضیحات
شبیه سازی نحوه آموزش و بهینه سازی وزن های شبکه عصبی روبه جلو Feed forward NN توسط الگوریتم ژنتیک به همراه فایل توضیحات
کدنویسی نحوه برازش تابع Curve fitting با استفاده از انواع شبکه عصبی چندلایه MLP، تابع پایه شعاعی RBF و شبکه عصبی رو به جلو FFNN
گزارش جامع نحوه آموزش شبکه عصبی روبه جلو Feed Forward neural network-FFNN با استفاده از ترکیب الگوریتم جست وجوی گرانشی GSA-Gravitational search algorithm و کوچ پرندگان Particle swarm optimization-PSO به همراه کدنویسی
گزارش جامع از نحوه آموزش و نحوه شبیه سازی وزن های شبکه عصبی روبه جلو Feed Forward neural network-FFNN با استفاده از ترکیب الگوریتم کوچ پرندگان Particle swarm optimization-PSO و بهینه سازی پس انتشار optimization Back propagation
کانال تلگرام ابرپروجکت
رفتن به بالای صفحه
Close فراخوان عرضه مستندات، گزارش‌ها، کدها و پژوهش‌های شما در ابرپروجکت
برای توضیحات بیشتر به اینجا مراجعه نمایید.
Close مجوزهای قانونی و رسمی ابرپروجکت
برای مشاهده مجوزهای ابرپروجکت روی آنها کلیک نمایید.