ابرتگ "بهینه سازی"
شبیه سازی الگوریتم PSO چند هدفه که همزمان متغیرها را به منظور بهینه کردن بیش از یک تابع هدف بهینه می سازد. بررسی و تحلیل کدها ((گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز))
گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: شبیه سازی الگوریتم تکامل تعاونی به منظور بهینه سازی توابع محک مختلف بررسی و تحلیل کدها ))گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز))
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی AIS معرفی الگوریتم های ارائه شده در زمینه AIS تحلیل کد الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی به منظور زمان بندی وظایف (Scheduling tasks) ((گزارش متنی به همراه کدهای متلب مورد نیاز و تحلیل خط به خط کدها))
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی HS و بررسی مراحل انجام آن معرفی الگوریتم های ارائه شده در زمینه HS تحلیل کد الگوریتم جستجوی هارمونی به منظور بهینه سازی چند تسهیلاتی (Multi Facility) ((گزارش متنی به همراه کدهای متلب مورد نیاز و تحلیل کدها))
در این گزارش با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه سازی شده، مسیریابی وسایل نقلیه (Vehicle Routing Problem) مورد بررسی و بهینه سازی قرار می گیرد.
در این گزارش با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان پارامترهای موتور القایی در حالت سنکرون و آسنکرون مورد بررسی و بهینه سازی قرار می گیرند.
شبیه سازی الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه SFLA به منظور بهینه سازی توابع محک مختلف به همراه گزارش متنی از این الگوریتم
فناوری اطلاعات در روال کسب و کارهای شرکت های کوچک و سازمان های بزرگ روز به روز جای خود را بیشتر باز می کند. استفاده از ابزارهای مرتبط به فناوری اطلاعات آن چنان رشد داشته است که دوام و توسعه هر کسب و کاری بدون این ابزارها تقریبا غیر ممکن است. در این بین، ابزارها و سرویس های شبکه حیاتی ترین نقش را دارند. در دنیایی که سرعت فرآیندهای کاری لحظه به لحظه بیشتر شتاب می‌گیرد، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که ا ...
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی HS و بررسی مراحل انجام آن، معرفی الگوریتم های ارائه شده در زمینه HS، بررسی الگوریتم بهینه سازی بهبود یافته IHS ، شبیه سازی و مقایسه الگوریتم جستجوی هارمونیک کلاسیک با نسخه بهیود یافته به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی فاخته و بررسی مراحل انجام آن، شبیه سازی الگوریتم جستجوی فاخته به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی جستجوی گرانشی و بررسی مراحل انجام آن، مقایسه با سایر الگوریتم های بهینه سازی، شبیه سازی الگوریتم جستجوی گرانشی به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
بررسی و شبیه سازی الگوریتم کرم شب تاب Firefly algorithm به منظور بهینه سازی توابع محک مختلف به همراه تحلیل کدها
بررسی و شبیه سازی الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution به منظور بهینه سازی توابع تست و مسئله fitting داده به هماه شرح کد و فایل ارائه الگوریتم
بررسی و تحلیل الگوریتم جستجوی پراکنده Scatter search به همراه فایل ارائه الگوریتم
فایل ارائه الگوریتم بهینه سازی جستجوی ممنوعه Tabu search
بررسی کامل و اجمالی الگوریتم کوچ پرندگان به همراه کد شبیه سازی به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف استاندارد
خوشه بندی داده به کمک الگوریتم کلونی مورچه Ant colony optimization
کد شبیه سازی به همراه بررسی و تحلیل الگوریتم عنکبوت SSA-Social Spider Algorithm به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف تعیین شده
گزارش الگوریتم و شبیه سازی الگوریتم گرگ خاکستری Gray Wolf Optimization-GWO به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
شبیه سازی الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه به همراه تحلیل و فایل ارائه Shuffled Frog Leaping Algorithm-SFLA
شبیه سازی الگوریتم خوشه بندی داده IRIS به کمک الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه SFLA به همراه فایل تحلیل الگوریتم جهش قورباغه
استفاده از الگوریتم کوچ گروهی ذراتPSO به منظور بهینه کردن ضرایب وزنی در شبکه عصبی پس انتشار در کاربرد پیش بینی داده Data prediction
استفاده از الگوریتم ژنتیک GA به منظور بهینه کردن ضرایب وزنی در شبکه عصبی پس انتشار در کاربرد پیش بینی داده Data prediction
شبیه سازی الگوریتم ژنتیک پیوسته GA به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
شبیه سازی الگوریتم ژنتیک باینری BGA به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
شبیه سازی الگوریتم کلونی زنبور عسل ABC به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
کتاب الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه Ant colony optimization
شبیه سازی حل مسئله فروشنده دوره گرد TSP به کمک الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ACO به همراه فایل ارائه
دانلود کتاب مروری بر برخی روش های بهینه سازی هوشمند Intelligent optimization methods
شبیه سازی الگوریتم میگو KH به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف: Ackley، Raetrigin، Sphere و ...با قابلیت جایگزینی آسان دیگر توابع هزینه
شبیه سازی الگوریتم فرهنگی Cultural Algorithm-CA به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف Ackley، Rastrigin ،Sphere و ...
شبیه سازی الگوریتم یادگیری شبکه عصبی چند لایه پرسپترون Multi layer perceptron توسط الگوریتم بهینه سازی فاخته Cuckoo Algorithm
بررسی کامل الگوریتم کوچ چرندگان PSO- Particle Swarm Optimization و روش های بهبود یافته آن به همراه بررسی کد شبیه سازی در متلب
طراحی پایدار كننده های سیستم قدرت Power System Stabilizer-PSS با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کوچ پرندگان Particle swarm optimization-PSO
شبیه سازی آموزش وزن های شبکه عصبی چند لایه Multi layer perceptron به کمک الگوریتم بهینه سازی ژنتیک Genetic algorithm
شبیه سازی آموزش وزن های شبکه عصبی چند لایه Multi layer perceptron به کمک الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه Ant colony optimization
شبیه سازی آموزش وزن های شبکه عصبی چند لایه Multi layer perceptron به کمک الگوریتم بهینه سازی بهینه سازی کوچ پرندگان Particle swarm optimization یادگیری آسان بهینه سازی وزن های شبکه عصبی
شبیه سازی نحوه بهینه سازی توابع تست به کمک الگوریتم جستجوی الگو Pattern search
شبیه سازی نحوه بهینه سازی توابع تست محتلف با استفاده از الگوریتم غذایابی باکتری Bacterial Foraging Optimization Algorithm-BFO
شبیه سازی الگوریتم عنکبوت اجتماعی Social spider optimization algorithm -SSO به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
شبیه سازی نحوه بهینه سازی توابع تست مختلف به کمک الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography-Based Optimization
بهینه سازی کنترلر PID با استفاده از الگوریتم بهینه سازی PSO در مسئله کنترل بار و فرکانس LFC
شبیه سازی نحوه آموزش و بهینه سازی وزن های شبکه عصبی روبه جلو Feed forward NN توسط الگوریتم ژنتیک به همراه فایل توضیحات
حل مسئله فروشنده دوره گرد Travelling salesman problem به کمک الگوریتم ژنتیک Genetic algorithm
شبیه سازی نحوه بهینه سازی توابع تست مختلف به کمک الگوریتم علف هرز مهاجم Invasive weed optimization optimization-IWO
شبیه سازی نحوه بهینه سازی توابع تست مختلف به کمک الگوریتم علف هرز مهاجم Exchange Market Algorithm optimization -EMA
گزارش جامع نحوه آموزش شبکه عصبی روبه جلو Feed Forward neural network-FFNN با استفاده از ترکیب الگوریتم جست وجوی گرانشی GSA-Gravitational search algorithm و کوچ پرندگان Particle swarm optimization-PSO به همراه کدنویسی
گزارش جامعی از نحوه عملکرد الگوریتم انفجار نارنجک Grenade Explosion Method-GEM به منظور بهینه سازی تابع تست
استفاده از الگوریتم بهینه سازی نهنگ Whale Optimization Algorithm-WOA به منظور یافتن نقطه بهینه سراسری توابع تست مختلف
شبیه سازی الگوریتم خوشه بندی داده به کمک الگوریتم بهینه سازی کوچ پرندگان Particle swarm optimization-PSO
شبیه سازی الگوریتم خوشه بندی داده به کمک الگوریتم بهینه سازی کلونی زنبور عسل Artificial bees colony-ABC به همراه گزارش عملکرد و توضیحات کدها
توضیحات کامل از نحوه کار الگوریتم بهینه سازی کلونی زنبور عسل با حافظه Artificial bee colony algorithm with memory به همراه کدهای لازم به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف و توضیحات کدها
گزارش کامل از نحوه عملکرد الگوریتم بهینه سازی انفجار نارنجک Grenade Explosion Method-GEM و شبیه سازی آن به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
شبیه سازی به همراه توضیحات جامع در مورد نحوه تشخیص لبه Edge detection در تصویر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها Ant colony optimization-ACO
گزارش جامع از نحوه آموزش و نحوه شبیه سازی وزن های شبکه عصبی روبه جلو Feed Forward neural network-FFNN با استفاده از ترکیب الگوریتم کوچ پرندگان Particle swarm optimization-PSO و بهینه سازی پس انتشار optimization Back propagation
کانال تلگرام ابرپروجکت
رفتن به بالای صفحه
Close فراخوان عرضه مستندات، گزارش‌ها، کدها و پژوهش‌های شما در ابرپروجکت
برای توضیحات بیشتر به اینجا مراجعه نمایید.
Close مجوزهای قانونی و رسمی ابرپروجکت
برای مشاهده مجوزهای ابرپروجکت روی آنها کلیک نمایید.